Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Tezli Y. Lisans Programı Amacı

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Amacı

  1.  Yönetim ve organizasyon alanında edindiği kuramsal bilgileri bilimsel bir yaklaşımla değerlendirecek, kuramları eleştirel olarak ele alarak alanla ilgili yazına katkıda bulunabilecek araştırmacılar yetiştirmek.
  2. Öğrencilerin; örgüt kuramı, örgütsel davranış, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi gibi temel alanlardaki bilimsel gelişmeleri yorumlayabilmesini sağlamak ve araştırma yeteneklerini geliştirmek.
  3. Alanla ilgili araştırma yapmaları için gerekli bilimsel yöntemleri ve istatistiksel metodları öğretmek.
  4. Bilimsel bilginin doğasını anlayarak bilimsel düşünme yeteneği ve disiplini kazanmış ve bunları akademik ve profesiyonel hayatta uygulayabilen yönteciler yetiştirmek
  5. Uluslararası akademik ve bilimsel organizasyonlara ve projelere katılımı artırmak.
  6. Öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanının kuramsal temelleri açısından önemli olan psikoloji, sosyoloji, tarih ve iktisat gibi alanlardaki temel teorik bilgilere hakim olmalarını sağlamak ve disiplinlerarası çalışma yapabilme becerisi kazandırmak.