Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

İşletme Bölümü Program Çıktıları

 1. Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
 2. Problem belirleyebilme, çözebilme ve karar verme
 3. İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme
 4. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilme
 5. Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma
 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
 7. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
 8. Bilgi ve iletişim teknolojilerin etkin kullanabilme
 9. Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 10. Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, gerçekleşen işlemlerin muhasebeleştirilmesi, işletmelerin mali ve finansal durumunu analiz edebilme konusunda teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme.
 11. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama; İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hâkim olma ve işletmeyi örgütsel düzeyde analiz edebilme, işletme yönetiminin ulusal ve uluslar arası boyutlarındaki değişimi ve gelişmeleri izleme, analiz etme becerisini kazandırma, girişimcilik konusunda bilgi sahibi olma ve uygulayabilme.
 12. İşletmelerde finansal analiz ve planlama, işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve kısa ve uzun vadeli finansal kararlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilileri işletmeleri analiz etmede kullanabilme.
 13. Matematik, istatistik alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme.
 14. Pazar araştırması, tüketici davranışları, pazarlama karması, stratejiler, talep tahmini, pazar bölümleme, stratejik pazarlama, ilişkisel pazarlama, global pazarlar, bilgi sistemleri, işletme davranışları, pazar bölümleme, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri ve üretim yönetimi konularını anlama, kavrama.

Kaynak: https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=WJOcCqHu4E0TRthFMOoy5w!xGGx!!xGGx!&culture=tr-TR

Bölümümüze bağlı diğer programların program çıktıklarına erişmek için tıklayınız.