Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Not Değerlendirme Sistemi

Not değerlendirme sistemi için "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 07.05.2014 / 28993) esas alınmaktadır. Not Değerlendirme Sistemi ile ilgili bilgiler ilgiki yönetmeliğin Yedinci Bölümünde aşağıdaki gibi sunulmuştur.

MADDE 26 – (1) 100 puan üzerinden verilen dönem içi eğitim öğretim etkinliklerinden (ara sınav/sınavlar, uygulama, staj, seminer, proje, ödev, laboratuvar vb.)  alınan notların ortalamasının %40’ı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınıp toplanarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. “Başarı Notu Değerlendirme Tablosu”na göre Harf Notu ve AKTS notu verilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, bu puanı alamayan öğrencilerin  başarı notu 40’ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD harf notu olarak takdir edilir.

(3) 2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

(4) Öğrencilere, aşağıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez. Başarı notu değerlendirmesinde tabloda belirtilen notlara karşılık gelen harf/AKTS notlarından daha yüksek bir harf/AKTS notu da verilemez.

(5) Başarı notu değerlendirme tablosuna göre kredili bir dersten bir öğrenci;

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.

b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00 ve üzeri ise koşullu başarılı sayılır.

c) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00’ın altında ise koşullu başarısız sayılır.

ç) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

d) Derse devam koşulunu yerine getirmediyse devamsız (DS) sayılır.

e) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.

f) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

Başarı Notu Değerlendirme Tablosu

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

AKTS Notu

90 – 100

AA

4.00

A

85 – 89

BA

3.50

 

B

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

 

C

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

D

50 – 54

DD

1.00

E

40 – 49

FD

0.50

F

  0 – 39

FF

0.00

FX

Yeterli

YE

-

S

Yetersiz

YS

-

U

Devamsız

DS

0.00

(Kredili Dersler için)

NA

 

Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, 26 ncı maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin AKTS kredileri yoluyla hesaplanan Dönem Not Ortalaması (DNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) değerleriyle izlenir.

(2) DNO bir yarıyılda alınan derslerin her birinin AKTS kredisi ile bu derslerden alınan notların katsayısının çarpımları toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.  Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir rakam artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) GNO ise tüm yarıyıllarda alınan derslerin her birinin AKTS kredisi ile bu derslerden alınan notların katsayısının çarpımları toplamının tüm derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Sonuç, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane için ikinci fıkrada yer alan hüküm uygulanır.

 

Yönetmeliğin tamamına erişmek için tıklayınız